• Environmental Closure of a Major Petrochemical Storage Facilty
 • Remedijacija LNAPL-a upotrebom 'pametnih' pumpi sa kompjuterskom kontrolom proticaja - velika rafinerija u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksički zaliv
 • Remedijacija zemljišta vazdušnim raspršivanjem, ekstrakcijom gasnih isparenja, iskopavanje i inženjerska kontrola
 • Novo-Studije i projekti remedijacije zagađenog zemljišta i podzemne vode Izvođenje sistema za remedijaciju LNAPL-a sa solarnim napajanjem - lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama
 • 1995. Diplomski rad - Matematički model odvodnjavanja rudnika Kolubara
 • (izvorište kapaciteta 625 l/s)
  Projektovanje izvorišta za vodosnabdevanje Velike Plane sa matematičkim modelom (upotreba inverznog modela)
 • (izvorište kapaciteta 520 l/s)
  Određivanje 3D zone sanitarne zaštite numeričkim modelom - BiH
 • (izvorište kapaciteta 180 l/s)
  Fazni pristup projektovanju izvorišta za vodosnabdevanje grada Vrbasa uz upotrebu različitih modela
 • Kompjuterska simulacija razvoja tela zagađenja, 3D simulacija, incidentno zagađenje
 • Izrada modela kao podloge za projektovanje veštačkog prihranjivanje izdani na Kipru
 • (izvorište kapaciteta 1000 l/s)
  Projektovanje izvorišta velikog kapaciteta sa ciljem dobijanja vode za spašavanje Dojranskog jezera - projekat finansiran od strane Makedonske vlade i EU
 • Preko 70 slajdova..
  Prirodno prečišćavanje (biodegradacija) naftnih ugljovodonika - izliv 45 tona organskog zagađenja
 • Simulacija 1,2 DCA remedijacije u podzemnoj vodi, 1,2 DCA je organsko zagađenje teže od vode (DNAPL) i tone na dno vodonosnog sloja
 • (izvorište kapaciteta 520 l/s)
  Određivanje 3D zone sanitarne zaštite - BiH
 • (izvorište kapaciteta 150 l/s)
  Simulacija rada izvorišta u nestacionarnim uslovima
 • Jednostavan 3D matematički model u različito zasićenim uslovima
 • 2008. 3D kompjuterski generisan geološki model

Više od 20. godina iskustva…