Zašto GeoNauka – Centar za primenjena naučna istrazivanja  ?


  • Projektovanje i precizan proračun kapaciteta izvorišta sa Environmental Simulation Inc programima za kvantitativnu hidrogeologiju (uz upotrebu inverznih modela), projektovali smo izvorišta od 1000 l/s, 625 l/s, 200 l/s….)
  • Regeneracija bunara Pogledaj više
  • Simulacija izmene površinske i podzemne vode
  • Veštacko prihranjivanje izdani
  • Određivanje zona sanitarne zaštite
  • Proširenje kapaciteta izvorišta
  • Regionalna i detaljna hidrogeološka istraživanja, elaborati o rezervama
  • Precizno određivanje zone sanitarne zaštite numeričkom metodom (simulacija kompleksnih 3D strujanja), izrada katastra zagađivača, izrada projekta monitoringa podzemne vode (ambijentalni + po objektu)
  • 3D Matematičke simulacije transporta zagađenja u podzemnim vodama i vadoznoj zoni u cilju prognoze i kontrole zagađenja
  • Projektovanje sistema za veštačko prihranjivanje izdani, izrada kompleksnih 3D modela sa zasićeno – nezasićenim uslovima strujanja, monitoring vadozne zone kod infiltracionih basena, precizno terensko određivanje brzine infiltracije, modeliranje biogeohemijskih promena tokom veštačkog prihranjivanje je u fazi istraživanja